Warning: fopen(/home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/logs/openbay.log): failed to open stream: Permission denied in /home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/library/log.php on line 6 แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน


1. ระดมทุน : จัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือน้องหมา น้องแมว เช่น การเปิดหมวกร้องเพลง การจำหน่ายของที่ระลึก การจำหน่ายดอกไม้ในเทศการต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่พี่ๆ น้องๆ ในชมรมรักษ์สัตว์ฯ ช่วยกันคิด

2. จัดทำทะเบียนประวัติสัตว์เลี้ยง : จัดเก็บข้อมูลเด็กๆ สี่ขา เช่น แหล่งที่อยู่อาศัย คนดูแล ประวัติอาการเจ็บป่วย ข้อมูลการรักษา เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและรักษา 

3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และป้องกันเห็บหมัด : ฉีดวัคซีนรวม (ตับอักเสบ ลำไส้อักเสบ  เลปโตสไปโรซิส โรคไข้หัด และหลอดลมอักเสบฯ) โรคพิษสุขบ้า การป้องกันและกำจัดเห็บหมัดโดยใช้ยาและสมุนไพร 

4. คุมกำเนิด : การคุมกำเนิดถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และการทอดทิ้ง ลดจำนวนสุนัขจรจัดข้างถนน ซึ่งทางชมรมรักษ์สัตว์ โรงเรียน ชุมชน และสัตว์แพทย์อาสา ได้ร่วมกันคุมกำเนิดสุนัขและแมว ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมากกว่า 2,000 ตัว (7/28/2558)  

5. รักษาพยาบาล : การรักษาพยาบาลต่างๆ ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

6. หาบ้าน : น้องๆสี่ขา เหล่านี้ต้องการบ้าน เราจึงมีกิจกรรมหาบ้านจากผู้ใหญ้่ใจดีและมีความพร้อมในการดู เพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัด ซึ่งการสำรวจแล้วพบว่าสุนัขและแมวที่อยู่ตามบ้านและมีคนดูแลนั้น มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าสุนัขที่อยู่ในวัด 

7. ให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึก : "ช่วยหมา พัฒนาคน" โดยบ้าน วัด และโรงเรียน(บวร) บุคคลเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กิจกรรมการช่วยเหลือสัตว์สามารถดำเนินไปได้ ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการช่วยเหลือสัตว์ทั้งความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรม เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน เลี้ยงอย่างไรไม่ให้เป็นภาระของสังคม ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนให้เห็นถึงความเมตตาและความกรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกผ่านการปฏิบัติจริง  

แนวทางการดำเนินงานนี้...เราทำมาแล้วและทำมันมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2548 :)